InvestÕigus

IGAKÜLGNE & TASKUKOHANE ÕIGUSABI

BRONEERI AEG HINNAKIRI

Mob: 5684 2766

Email: info@investoigus.ee

TEENUSED ASUTUSTELE

Pakume äri- ja mittetulundusühingutele professionaalset õigusabiteenust järgmistes valdkondades:

 

VÕLAÕIGUS JA LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED Erinevate lepingute koostamine (teenuslepingud, kasutuslepingud, võõrandamislepingud, laenu- ja krediidilepingud, kindlustuslepingud jm) Lepingute analüüs ja muudatusettepanekud Õiguskaitsevahendid (kahjude hüvitamine, lepingust taganemine, lepingu täitmise nõue, lepingu ülesütlemine, viivisnõuded jm) Võlgade sissenõudmine Võlanõuete vaidlustamine Maksekäsu kiirmenetlus Lepinguvälised kahjuhüvitise nõuded Alusetu rikastumine Maksegraafikute koostamine ja läbirääkimised Võlanõuete ostu teenus! 

 

TÖÖÕIGUS Töölepingute koostamine Kollektiiv- ja materiaalse vastustuse lepingute koostamine Töösisekorra eeskirjade ja ametijuhendite koostamine Töölepingute analüüs Töölepingu lõpetamine Töösuhtest tulenevad vaidlused Esindamine Töövaidluskomisjonis  ja kohtus 

 

TÄITEMENETLUS Kohtutäituri tegevuse vaidlustamine Asjaajamine kohtutäituriga Läbirääkimiste pidamine 

 

ÄRIÕIGUS Äriühingute ja mittetulundusühingute asutamine Äriühingute lõpetamine Põhikirjade koostamine ja muutmine Äriregistri kannete muutmise dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine Aktsionäride või osanike omavahelised suhted ja läbirääkimised Konkurentsiküsimused Litsentside ja tegevuslubade ning registreeringute taotlemise alase dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamine

KINDLUSTUSÕIGUS Nõuded kindlustusseltsidele Vastuväited kindlustusseltsidele Isiku esindamine suhtluses kindlustusseltsidega Isiku esindamine Kindlustuse vaidluskomisjonis ja kohtus 

 

HALDUSÕIGUS Haldusmenetlus (haldusaktide - ja toimingute vaidlustamine, haldusorganitele vaiete koostamine Riigivastutusõigus Esindamine suhtluses haldusorganitega Esindamine haldus- ja ringkonnakohtus KRIMINAALÕIGUS, 

 

KRIMINAALMENETLUS, VÄÄRTEOMENETLUS Kriminaalõigus ja -menetlus (muuhulgas ka majanduskuriteod, maksukuriteod ja ametiaalased kuriteod) Väärteomenetlus Kaitse teostamine kohtueelses menetluses ja kohtus

Võta meiega ühendust ning leiame üheskoos just Sinu ettevõttele sobivaima lahenduse.